ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์    
 
   
 
     
     
     
  uttvc012 (4-6 ธ.ค.62)โครงการ Sport U.V.C
To Be Number One ประจำปีการศึกษา 2562 
ณ โดมแก้วเจ้าจอม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
  uttvc03  (5 พ.ย.62พิธีทำบุญตักบาตร
(ข้าวสารอาหารแห้ง) พระสงฆ์และสามเณร 89 
รูปเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
ณ บริเวณพิธีด้านหน้าอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก 
อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
  uttvc03  (1 พ.ย.62)การเข้าค่ายพักแรม 
และทำพิธีเข้าประจำกองลูกเสือวิสามัญ 
ประจำปีการศึกษา 2562 
ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์ 
  1  (29 พ.ย.62) กิจกรรมทำบุญ
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง 
เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 
ณ โดมแก้วเจ้าจอม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
  uttvc001 (11พ.ย.62)โครงการลอยกระทง
สืบสานวัฒนธรรม ประจำปี 2562
  uttvc03 (5 พ.ย.62) ร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพ
นักเรียน นักศึกษา "การบริจาคโลหิต" 
   uttvc04 (5-6 พ.ย.62)พิธีเปิดงานประชุม
การแข่งขันทักษะวิชาชีพทักษะพื้นฐาน
และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
ระดับจังหวัดจังหวัดอุตรดิตถ์ 
ประจำปีการศึกษา 2562 
  uttvc03 (5 พ.ย.62) ร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพ
นักเรียน นักศึกษา "การบริจาคโลหิต" 
  uttvc08 (24 ต.ค.62)การแข่งขันทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 
  uttvc1 (23 ต.ค.62)วันคล้ายวันสวรรคต
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
  uttvc15 (13 ต.ค.62) เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร 
 
  uttvc10 (27ก.ย. 62)งานแสดงมุทิตาจิต
ครูที่เกษียณอายุราชการ
  uttvc1  (25ก.ย. 62)โครงการอบอุ่นด้วยพระธรรม
จัดโดยคณะสงฆ์จังหวัดอุตรดิตถ์
 
  uttvc1  (25ก.ย. 62)โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การขยายผลการใช้งานระบบบริหารสถานศึกษา
ศธ.02 ออนไลน์(std2018.vec.go.th)
 
  uttvc2  (25ก.ย. 62การสัมมนานักเรียนนักศึกษา
หลังฝึกงานฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ 1
  1 (24ก.ย.62กิจกรรมสภากาแฟ
ประจำเดือนเดือนกันยายน  
  uttvc06 (24ก.ย. 62)โครงการศึกษาเรียนรู้
เกษตรทฤษฎีใหม่ภายใต้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
  1 (12ก.ย.62งานมุฑิตาจิตเกษียณอายุราชการ
  uttvc14  (12 ก.ย. 62พิธีเปิดโครงการ
THE 2 nd PROJECT EXHIBITION
  uttvc205 (2 ก.ย. 62การอบรมนวดเท้าเพื่อสุขภาพ
ในเด็กนักเรียนในอาชีวศึกษา  
  uttvc9 (2 ก.ย. 62)โครงการพัฒนาวิชาการ
สู่ความเป็นเลิศอบรมเชิงปฏิบัติการ
"ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ" 
(Professional Learning Community :PLC) 
  1  (2 ก.ย. 62)อบรมเชิงปฏิบัติการครูฝึก
ในสถานประกอบการหลักสูตร 30 ชั่วโมง
  uttvc04 (23 ส.ค. 62)การจัดการแสดงผลงาน
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 
  uttvc09  (23 ส.ค. 62) โครงการน้อมนำ
พระบรมราโชบาย
ด้านการศึกษาของ
พระบามสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
สู่การปฏิบัติ" ณ โรงแรมสีหราช จังหวัดอุตรดิตถ์
  uttvc01  (23 ส.ค. 62) อบรมนวดเท้าเพื่อสุขภาพ
ในเด็กนักเรียนในอาชีวศึกษา 
ณ ห้องร่มราชพฤกษ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
  uttvc01  (20 ส.ค. 62)โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตรการออกแบบวิธีการจัดการเรียนรู้เพื่อปรับพฤติกรรม
ผู้เรียนโดยกระบวนการทางจิตวิทยากา 
ณ ห้องคัทรียา โรงแรมฟรายเดย์ จังหวัดอุตรดิตถ์
  uttvc01 1 (12 ส.ค. 62)วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ณ จังหวัดอุตรดิตถ์
  uttvc01 1  (8 ส.ค. 62)วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
  uttvc01 (8 ส.ค. 62)วันสถาปนาอาเซียน ประจำปี 2562 
  uttvc01 (28 ก.ค. 62) กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวงรัชการที่ 10 
  uttvc099 (10 ก.ค. 62) กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา-ผ้าอาบน้ำฝน
  uttvc17 (26 มิ.ย. 62) วันต่อต้านยาเสพติดโลกจังหวัดอุตรดิตถ์ 
  uttvc13  (26 มิ.ย. 62) วันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ โดมแก้วเจ้าจอม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
  uttvc185 (21 มิ.ย. 62) พิธีไหว้ครู  ประจำปีการศึกษา 2562
  15  (17 มิ.ย. 62) การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ครั้งที่ 29
  1  (15 มิ.ย. 62)พิธีเปิดการคัดเลือกนักกีฬาเพื่อเป็นตัวแทนอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ศึกษา ครั้งที่ 29
  1 (14 มิ.ย. 62) โครงการประชุมผู้ปกครองและเครือข่ายผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1
  uttvc06  (4 มิ.ย. 62) พิธีตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
  uttvc014 (21 พ.ค 62)ประเมินรักษามาตรฐานต้นแบบ ชมรม TO BE NUMBER ONE
  uttvc001 (8 พ.ค 62)โครงการเข้าค่าย พัฒนา คุณธรรม จริยธรรมระดับ (ปวช.) และ  (ปวส.)
  uttvc092 (7 พ.ค 62) โครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา
  DSC 0729  (5เม.ย62) ร่วมสืบสานประเพณีไทยสานสายใยวันสงกรานต์และรดน้ำดำหัว
  1 (4 เม.ย62) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรและแผนการเรียน
  DSC 0023 (29  มี.ค.62) การนิเทศแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
  DSC 1006 (26  มี.ค.62) สรุปผลการดำเนนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและการเขียนรายงานการวิจัย
  DSC 0555 (18  มี.ค.62) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสื่อปฏิสัมพันธ์เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21
  uttvc002 (7  มี.ค.62) พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา(วันรับจริง)
  uttvc031 (5 มี.ค.62) งาน Congratulations 2019
  uttvc037 (5  มี.ค.62พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา(วันซ้อม)
  uttvc002 (23 ก.พ.62) การแข่งขันกีฬาอาชีวะสัมพันธ์ UTT VEC GAME ครั้งที่ 7
  uttvc053 (16 ม.ค.62) กิจกรรมวันครู ประจำปี 2562 
  uttvc017 (9 ม.ค.62) งานสวัสดีปีใหม่ ประจำปี 2562 
  uttvc423 (8 ม.ค.62) การแข่งขันฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
  uttvc01 (7 ม.ค.62) งานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2562
  DSC 0614 (2   ม.ค.62) ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2562
  uttvc424 (2   ม.ค.62) สัปดาห์เค้กปีใหม่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
  uttvc007 (17  ธ.ค. 61) กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมพิธีเข้าประจำกองลูกเสือวิสามัญ  
  DSC 0122 (5 ธ.ค. 61พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง) พระสงฆ์ 50 รูป
  DSC 0064 (4 ธ.ค. 61โครงการบริจาคโลหิตส่งเสริมสุขภาพนักเรียน นักศึกษา
  DSC 0063 (3 ธ.ค.  61) โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่
  uttvc104 (29 พ.ย. 61) งานมหกรรมแนะแนวศึกษาต่อสายอาชีพเพื่ออนาคต (Open House)
  uttvc533 (21  พ.ย. 61) โครงการลอยกระทง สืบสานวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2561
ณ โดมแก้วเจ้าจอม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
  1 (18  พ.ย. 61)  ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดกฐินสามัคคีณ วัดดอยท่าเสา จังหวัดอุตรดิตถ์  
  DSC 0116  (15 พ.ย. 61) การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น และสมาชิกดีเด่นภายใต้การนิเทศ 
  DSC0140 (13  พ.ย. 61) การแข่งขันทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ ณ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
  1 (12 พ.ย. 61) ตลาดนัดชุมชน แผนกวิชาการบัญชี 
  DSC 0903 (12 พ.ย. 61) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
  2 (11 พ.ย. 61) พิธิเปิดงานถนนคนเดินร่วมกับหอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์ ณ ลานริมน้ำน่าน
  DSC 0291 (6 พ.ย. 61) โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
  1 (5 พ.ย. 61)โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ 
  DSC 0128 1 (31 ต.ค. 61)การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
  1 (28 ต.ค. 61)ร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ.วัดวังกะพี้
  DSC 1194 2 (23 ต.ค. 61)กิจกรรม วันปิยมหาราช  23 ตุลาคม
  DSC 1034 (22 ต.ค. 61)มอบโล่และประกาศนียบัตรรางวัลให้กับนักเรียนรารงวัลพระราชทาน ให้กับนักเรียน นักศึกษา และรางวัลการส่งเสริมการใช้แอปพลิเคชั่น EchoVe และเข้าร่วมกิจกรรม EchoVe Contest ระดับประเทศ 
  DSC 1194 3 ( 22 ต.ค. 61)ประชุมข้าราชการครู พนักงานราชการ(ครู) ครูอัตราจ้าง ณ ห้องประชุมร่มราชพฤกษ์ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
  DSC 1194 4 (21ต.ค. 61)คณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดพิษณุโลก
ณ ห้องร่มราชพฤกษ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
  DSC 0874 (19ต.ค. 61)รับโล่และประกาศนียบัตรการส่งเสริมการใช้แอปพลิเคชั่น EchoVe
และเข้าร่วมกิจกรรม EchoVe Contestระดับประเทศ ณ ชั้น 5 อาคาร The Street Ratcha กรุงเทพ
  uttvc090 (1- 6 ต.ค. 61)โครงการอบรมหลักสูตรการออกแบบจัดทำชุดเอกสารประกอบการสอน โดยจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
สำหรับครูผู้สอนประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม ระดับกลาง หลักสูตรที่ 6
9
  uttvc154 (28 ก.ย. 61)งานเกษียณอายุราชการ ของ คุณครูพิเชษฐ สุวรรณชื่น และคุณครูกิ่งแก้ว แสงอุดมรัตน์ 
ณ โดมแก้วเจ้าจอม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
  1  (12 ก.ย. 61)พิธีเปิดโครงการ The 2 nd Project Exhibition 2018 ประจำปีการศึกษา 2561  
  2 (12  ก.ย. 61) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) To Be Number One 
ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
ณ ห้องลีลาวดี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
  1 (6 ก.ย. 61)การพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา
และอุดมศึกษา
โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ณ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
  DSC 0522 (6 ก.ย. 61) พิธีแสดงมุฑิตาจิตแด่ ครูกิ่งแก้ว  แสงอุดมรัตน์  เนื่องในโอกาศเกษียณอายุราชการ
  DSC 0371 (1 .ย. 61)กิจกรรมเดย์แคมป์พิธีรับเตรียมลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2561 
  1  (29 ส.ค. 61)นักเรียน นักศึกษา "การบริจาคโลหิต" เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม มหาราชินี  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
  DSC 0768 (29 ส.ค. 61) นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ องผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานพิธีเปิดโครง การนั่งที่ไหน อ่านที่นั่น
  DSC 0882 (5 ส.ค.61) คณะครู และนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีการศึกษา
ในศตวรรษที่ 21
 
  A028 (20 ส.ค.61กีฬาพิกุลแก้วเกมส์ ณ โดมแก้วเจ้าจอม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ 
  A018  (12 ส.ค.61ารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม
  
  A01 (10 ส.ค.61การเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม  ณ จังหวัดอุตรดิตถ์
  1 (1 ส.ค.61ต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการนำโดย นายพิธาน พื้นทอง 
พร้อมด้วยคณะ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ
์ 
  DSC 0523 (29 ก.ค.61)  การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 13 (หลง หลิน เกมส์)
  DSC 0532 (28 ก.ค.61วันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
ณ ลานหน้าอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์
  2 (20 ก.ค.61ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมพิธีรับพระราชทานะเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
ณ โดมแก้วเจ้าจอม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
  2 (19 ก.ค.61ถวายเทียนจำนำพรรษา ถวายผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี 2561 
ณ วัดคลองโพธิ์พระอารามหลวงและวัดธรรมาธิปไตย
  3 (19 ก.ค.61)พิธีลงนามปฎิญาณตนงดดื่มสุรา เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2561
  2 (19 ก.ค.61โครงการอบรมการปฏิบัติงานระบบ KTB Corporate Online ประจำปีงบประมาณ 2561
  DSC 0134 ( 16 ก.ค. 61)โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ การวัดและการประเมินผลผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
  DSC 1039    ( 3 ก.ค. 61)การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์ - อาชีวศึกษา - เอสโซ่ 
  DSC 0299 1 ( 28 มิ.ย.61)นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ 
อ่านสารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ “ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด” 
  1 ( 27 มิ.ย.61)จัดกิจกรรมการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2561"ไทยนิยม  ยั่งยืน  ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด" 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
  1 ( 26 มิ.ย.61ประชุมผู้ปกครอง และเครือข่ายผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
  1 1 ( 22 มิ.ย. 61พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 
  DSC 0504 (18 มิ.ย.61โครงการพัฒนาความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำแผน
พัฒนาตนเองรายบุคคลและแนวทางการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
 
  DSC 2818  ( 7 มิ.ย. 61 ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศล
  57 ( 3 พ.ค. 61ประเมินผลการดำเนินงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE ณ ห้องประชุมร่มราชพฤกษ์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
  4 4 4  ( 11-12 พ.ค 61) โครงการเข้าวัดพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2561
  DSC 0471  ( 3 พ.ค. 61โครงการพัฒนาความรู้และเพิ่มประสบการณ์ให้กับข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
  DSC 0503  ( 14 เม.ย. 61) ผู้มีเกียรติและศิษย์เก่า ร่วมมุทิตาจิต ครูอาวุโส และร่วมงาน75 ปี
"อาชีวคืนสู่เหย้า เล่าความหลัง"
  DSC 0118 ( 4 เม.ย. 61โครงการ"จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน(Work Manual)"
  DSC 1484 1 ( 4 เม.ย. 61) กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัว 
นายไพฑูรย์ ตันทานนท์ ผู้อำนวยการและครูอาวุโสประจำปี 2561
  DSC 0078 ( 16-28 มี.ค. 61)  นางสาวศศิรินทร์ มหาวงศนันท์ 
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมคณะเข้ารับรางวัลศูนย์วิทยบริการ
ห้องสมุดวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
  DSC 0112  ( 18 มี.ค. 61) ร่วมทำพิธีตั้งศาลพระภูมิและศาลเจ้าที่ 
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
  uttvc 0610 ( 13 มี.ค. 61 พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2560
  16 ( 13 ก.พ. 61)พิธีอัญเชิญพระนพปฏลสุวรรณฉัตรลงจากยอดพระเมรุมาศ
 ก่อนทำการรื้อถอนพระเมรุมาศจำลอง 

ณ วัดพระแท่นศิลาอาสน์ พระอารามหลวงต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
  DSC 0489 ( 9 ก.พ. 61)โครงการเชิญครูแนะแนวโรงเรียนขยายโอกาส
 ร่วมสัมมนาครูแนะแนวการศึกษาเพื่ออาชีพ

และพาเดินเดินชมนิทรรศการ การจัดการเรียนการสอน การสอบปฏิบัติ
ของแต่ละสาขาวิชา ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
  DSC 1017 ( 2 ก.พ. 61)ชมรมวิชาชีพการบัญชี
 ได้จัดทำโครงการนักบัญชีจิตอาสาพัฒนาวัดพระแท่นศิลาอาสน์

ณ วัดพระแท่นศิลาอาสน์
  DSC 0067 (30 ม.ค.61) THE 1st PROJECT EXHIBITION 2018
ประจำปีการศึกษา 2560 
ณ อาคารอินทนิล วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
  DSC 0710  ( 29 ม.ค.61)ร่วมคัดเลือกนักเรียนรอบความสามารถพิเศษ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) 
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
ประจำปีการศึกษา 2561
  DSC 0324 ( 29 ม.ค.61) คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา
ร่วมงานกีฬาอาชีวะสานสัมพันธ์ 
อาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ 
ณ วิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์
อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์
  DSC 0605 ( 29 ม.ค.61) ครูพิเชษฐ สุวรรณชื่น
ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขันลีลาศ 
ของนักศึกษาชั้นปวส.2 ณ โดมแก้วเจ้าจอม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
  DSC 0423 ( 22 ม.ค.61)การประเมินและคัดเลือก นักเรียน นักศึกษา
เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2560
  DSC 0123 (19 ม.ค.61) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาหลักสูตรและแผนการเรียนระหว่างสถานศึกษา
ร่วมกับหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชนและสถานประกอบการ
  DSC 0332 (19 ม.ค.61)วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
ร่วมขบวนงานนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์ ประจำปี 2561
  DSC 0761 (18 ม.ค.61)งานพิธีวันยุทธหัตถี
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2561 
  DSC 0316 (17 ม.ค.61)งานแนะแนวอาชีพและจัดหางานจัดทำโครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน
นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 
  DSC 0319 (16 ม.ค.61) คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ร่วมงานวันครู ประจำปี 2561 จังหวัดอุตรดิตถ์ 
  DSC 0027 (10 ม.ค.61)วันแรก พิธืเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน
"พิกูลแก้วเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2560
  DSC 0280 (8 ม.ค.61) การประเมินห้องสมุดเทคโนโลยีอาชีวศึกษา
ณ อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
  DSC 0568 (8 ม.ค.61) สวัสดีปีใหม่ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
  DSC 0006 2 (8 ม.ค.61) คณะผู้บริหาร คณะครู 
และนักเรียนนักศึกษา ร่วมทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 
ณ โดมแก้วเจ้าจอม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
  DSC 0894 (7 ม.ค.61) ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ร่วมพิธีวางพวงมาลา พิธีสงฆ์ และพิธีพราหมณ์
การบวงสรวงเพื่อสักการะอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก 
ในงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ 
ประจำปี 2561 ณ บริเวณพิธีอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก
  DSC 0357 (26 ธ.ค.60) คณะคุณครูและนักเรียน นักศึกษา
ร่วมผลิตและแต่งหน้าเค้กเพื่อจำหน่ายในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2560 - 2 มกราคม 2561
ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ประจำปี 2561
  DSC 1001  (24 ธ.ค.60)รายงานตัว เข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก ระบบโควตา (ภายนอก)
ประจำปีการศึกษา 2561
  DSC 0647 (19 ธ.ค.60) คณะผู้บริหารและคณะครูให้การต้อนรับ 
รองผู้อำนวยการศศิรินทร์ มหาวงศนันท์ 
พร้อมด้วยคณะครูผู้ติดตาม จากวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี 
ในโอกาสที่ท่านได้ย้ายมาดำรงตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
  DSC 0623 (19 ธ.ค.60) การเข้าค่ายพักแรม
ทำพิธีเข้าประจำกองลูกเสือวิสามัญ 
ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ
  DSC 0251 (6 ธ.ค.60)  ส่งครูรัตนา เหรียญทอง และศึกษาดูงาน
การบริหารงานและการบริหารสถานศึกษา 
ณ วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย กรุงเทพฯ
  DSC 0093 (5 ธ.ค.60) ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล
เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 
บริเวณพิธีหน้าอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก จังหวัดอุตรดิตถ์
  DSC 0013 (4 ธ.ค.60)  ทำบุญเลี้ยงอาหารเพลพระสงฆ์
เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
รัชกาลที่ 9 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ โดมแก้วเจ้าจอม
 
  DSC 0719 (3 ธ.ค.60)  ร่วมส่งผู้อำนวยการวิไลรัตน์ แสงวณิช 
ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง
อ. สอง จ. แพร่

 
  DSC 0223 (1 ธ.ค.60) ร่วมแสดงความยินดี  ณ โดมแก้วเจ้าจอม 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
  DSC 0957 (1 ธ.ค.60)  ประชุมคณะครูของวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ 
ประจำเดือนธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมร่มราชพฤกษ์
  DSC 0886 (30 พ.ย.60)  ร่วมงานมุทิตาจิต 
ครูรัตนา เหรียญทอง 
เนื่องในโอกาสที่ย้ายไปปฏิบัติราชการที่
วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย กรุงเทพฯ
 
  DSC 0334 (28-29 พ.ย.60) ร่วมกิจกรรม “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” 
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์
  DSC 0053  (28 พ.ย.60)  คณะครูและนักเรียน นักศึกษา ร่วมรับเสด็จทูล
กระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
  DSC 1095  (24 พ.ย.60)  คณะกรรมการประเมินหน่วยมาตรฐานดีเด่น
และสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ ระดับาค 
ภาคเหนือ คณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพ
  DSC 1028 (21-22 พ.ย.60)  การแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน 
ระดับ อาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์
 
  DSC 0360 (14 พ.ย.60)  ข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” 
ณ หอประชุมโรงเรียนอุตรดิตถ์
  DSCN0023 (2 พ.ย.60) โครงการตรวจสุขภาพภาพของนักเรียนนักศึกษา 
  DSC 0207 (13 พ.ย.60)  โครงการประชุมผู้ปกครอง
ระดับ ปวช. และ ปวส.และเครือข่ายผู้ปกครอง
ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
  DSC 0714 1 (9 พ.ย.60) การประชุมวิชาการองค์การ
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
ณ โดมแก้วเจ้าจอม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
  DSC 0736 3 (2 พ.ย.60) โครงการลอยกระทงสืบสานวัฒนธรรมไทย
ณ บริเวณโดมแก้วเจ้าจอม
 
  DSCN9445 (2 พ.ย.60) ดร.สิรินทรา แก้วกุลศรี
และคณะจากประเทศอังกฤษ 
ที่กรุณามอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนนักศึกษา
 
  DSC 0041  (30 ต.ค.60) ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ 
ในพระราชพิธีถวายพระเพลิง 
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร 
ณ พระเมรุมาศจำลองวัดพระแท่นศิลาอาสน์
และ ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ วัดคลองโพธิ์ พระอารามหลวง
 
  uttvc37.JPG (25 ต.ค.60) คณะผู้บริหาร ครู
บุคลากรทางการศึกษา 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ 

เข้าร่วมพิธีรับพระทานไฟหลวงพระราชทาน 
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 
จังหวัดอุตรดิตถ์
  uttvc9 2 (24 ต.ค.60) พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
วันปิยมหาราช
  DSC 0051 (16 ต.ค.60) พิธีทำบุญตักบาตร 
ถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี 
วันสวรรคตของพ่อหลวง 

รัชกาลที่ 9  ณ  วัดพระแท่นศิลาอาสน
  DSC 0274 (16 ต.ค.60) พิธีทำบุญตักบาตร 
ถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี 
วันสวรรคตของพ่อหลวง รัชกาลที่ 9  

ณ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ
  DSC 0081 (13 ต.ค.60) โครงการชีววิถี
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ตามรอยพ่อ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 

DSC 0040

 (28 ก.ย.60) โครงการประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ( อ.กรอ.อศ ) 
กลุ่มอาชีพสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม และแฟชั่น จังหวัดเชียงใหม่
 

DSC 0282

(4 ต.ค.60) ร้อยรักดวงใจ สู่สายใยวัยเกษียณ
 

DSC 0656

 (27 ก.ย.60) โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ 
การจัดทำแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์  (e-portfolio)
 

DSC 0175

(26 ก.ย.60) คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ 
กราบถวายบังคมพระบรมศพ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
 

DSC 0001

 (25 ก.ย.60) การเสวนาการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ 
ความร่วมมือภาครัฐและเอกชนในการผลิตและพัฒนากำลังคนและสร้างผู้ประกอบการใหม่ จังหวัดพิษณุโลก
 

DSC 0281

(25 ก.ย.60) โครงการ THE 2 PROJECT EXHIBITION 2017
 

DSC 0436

(28ส.ค.60) โครงการศึกษาดูงานให้แก่สถานศึกษา 
สังกัด สอศ.ที่เปิดสอนสาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ 
เพื่อเป็นแนวทางการเพิ่มผู้เรียนการจัดการศึกษาใน
อ.กรอ.อศ กลุ่มอาชีพสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม และแฟชั่น
ณ บริษัท โรงงานผ้าไทย จำกัด มหาชน

 

DSC 0123

(28ส.ค.60)โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการตลาดออนไลน์  
 

DSC 0263

 (25ส.ค.60) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 

DSCN9377

(25ส.ค.60) วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ บริษัท ซี พี ออลล์ จำกัด (มหาชน) 
ประชุมร่วมกับสถานศึกษาลงนามบันทึกความร่วมมือกับสถานศึกษา 
ณ ห้องลีลาวดี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
 

DSC 0638

 (12ส.ค.60) ทีฆายุกาโหตุ มหาราชินิ 
วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2560
 

IMG 3874

 (8ส.ค.60) วันสถาปนาอาเซียน 8 สิงหาคม 2560 
 

DSC 0757

 (7ส.ค.60) โครงการกิจกรรมเดย์แคมป์
พิธีรับเตรียมลูกเสือวิสามัญ
 

DSC 0126

3 ส.ค.60) โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบรัฐสภา
และการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 

DSC 0391

 (3ส.ค.60) งานการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 
และโครงงานวิทยาศาสตร์ ของนักเรียน นักศึกษา ระดับปวช. 
และ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2560 
 

DSC 0229

(28ก.ค.60) ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง
พระสงฆ์และสามเณร จำนวน 109 รูป 
ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาส
เฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
 

DSC 0172


(28ก.ค.60)
 ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร
 

DSCN9525

(27ก.ค.60) โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
เพื่อร่วมถวายความจงรักภักดี
และแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 
 

IMG 2166

(26ก.ค.60) โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ
ตามนโยบายเรียนดี เรียนฟรี 15ปี อย่างมีคุณภาพ 
 

DSC 0795

  (24ก.ค.60) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง
มาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
สยามบรมราชกุม
 

DSC 0795

(24 ก.ค..60) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง
มาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
สยามบรมราชกุมารี
 

DSC 0492

( 21 ก.ค..60) พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ระหว่าง ภาครัฐ หน่วยงานเอกชน
และสถานประกอบการ
 

DSC 0378

 ( 20 ก.ค..60) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
การจัดทำสมรรถนะวิชาชีพ การตลาด (ทวิภาคี) 
ระดับ ปวช.และ ปวส
.
 

DSC 0109

(15 ก.ค..60) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฎิบัติงานในระบบบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
 

DSC 0496

(16 ก.ค..60) Fix it center ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
Thailand 4.0
 

uttvc 029

(13 ก.ค..60) พิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทาน 
และเทียนจำนำพรรษา-ผ้าอาบน้ำฝน 
วัคลองโพธิ์พระอารามหลวง และ วัดธรรมมาธิปไตย 
ประจำปีการศึกษา 2560
 

DSCN8452

(13 ก.ค..60) กิจกรรมพิธีครอบครูพระวิษณุกรรม
 

DSC 0726

 (13 ก.ค..60) โครงการปลูกจิตสำนึกรักษาทรัพยากร
ป่าไม้ในสถานศึกษาและชุมชน
 

DSC 0305

( 6 ก.ค..60) โครงการหล่อเทียนจำนำพรรษา 
ประจำปีการศึกษา 2560
 

DSC 0469

( 6 ก.ค..60) โครงการดื่มน้ำพุทธมนต์ ต้านยาเสพติด 
ประจำปีการศึกษา 2560
 

DSC 0225

( 6 ก.ค..60)โครงการพัฒนางานวิชาการ
สู่ความเป็นเลิศ 
กิจกรรมศึกษาดูงานสถานศึกษา
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดอุดรธานี
 

uttvc 06

 ( 6 ก.ค..60)  โครงการเผยแพร่และ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้
ของเครือข่ายชุมชนชวเลข 
แผนกวิชาการเลขานุการ
 

DSC 0173

( 29 มิ.ย.60) e-portfolio โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ 
การจัดทำแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ 
17-18 มิถุนายน 2560
 

DSC 0773

( 29 มิ.ย.60) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ครูฝึกงงานในสถานประกอบการ(อ.กรอ.อศ.) 
25 มิถุนายน 2560
 
 

DSC 0858

( 29 มิ.ย.60) โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ พระราชทาน
 

DSC 0338

( 29 มิ.ย.60) ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด
 

DSCN1582

( 22 มิ.ย.60) โครงการบริจาคโลหิต วันแม่แห่งชาติ
22 มิถุนายน 2560
 

DSCN1711

 ( 21 มิ.ย.60) โครงการใครติดยายกมือขึ้นกิจกรรมตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด 
 

u1

( 21 มิ.ย.60) แผนกวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ศึกษาดูงาน
 

DSC 0370

( 21 มิ.ย.60) โครงการขยายผล
การอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทย
และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย
 

IMG 9685

( 20 มิ.ย. 60) การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
อาชีวศึกษา เอสโซ่
 

DSCN0996


( 19 มิ.ย. 60) โครงการประชุมผู้ปกครอง
และเครือข่ายผู้ปกครอง
 

DSC 0939

( 15 มิ.ย. 60) พิธีไหว้ครู มอบทุนการศึกษา
และเกรียติบัตรครูที่ปรึกษาดีเด่น
 

DSC 0718

( 14.ย. 60)อบรมโครงการพัฒนาทักษะการวิจัย 
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และโครงงานวิทยาศาสตร์
 

DSC 0646

( 12 มิ.ย. 60) การประเมินผลงานชมรม 
TO BE NUMBER ONE ระดับดีเด่น
 

DSC 0366

( 9 มิ.ย. 60) โครงการศึกษาดูงาน
ตามนโยบายเรียนดี เรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ 
นักเรียนระดับชั้น ปวส. 1 แผนกวิชาการบัญชี
 
 

DSCN0048

( 6 มิ.ย. 60)โครงการอบรมขับขี่ปลอดภัย
ใส่ใจกฎจราจร วันที่ 3-4 มิถุนายน 2560
 

DSC 0351

 ( 6 มิ.ย. 60)โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ 
การจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลผู้เรียน
ในศตวรรษที่ 21
 

IMG 8839

( 29 พ.ค.60) วันอัฏฐมีบูชาวันถวายพระเพลิง
พระพุทธสรีระของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
 

DSC 0982

( 29 พ.ค.60) โครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง
นักเรียน นักศึกษา ประจำปี 2560
 

DSC 0840

( 29 พ.ค.60) พิธีเปิดโรงเรียนธนาคาร
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ (ธนาคาร ธกส)
 

DSC 0394

( 29 พ.ค.60) โครงการพัฒนาความรู้และ
เพิ่มประสบการณ์จังหวัดเพรชบุรี ประจวบคีรีขันธ์
และสุพรรณบุรี
 

DSC 1414

  ( 25 เม.ย 60) วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช
 

DSC 1135

(5 เม.ย 60) สืบสานงานประเพณี 
สงกรานต์และรดน้ำดำหัว
 

DSC 1069

  (31 มี.ค. 60) วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จ
พระนั้งเกล้าเจ้าอยู่หัว
  
 

DSC 0001

 (21-25 มี.ค. 60) อบรมโครงการวิชาชีพครูการตลาด
 

NUK 0510

  (13 มี.ค. 60) พิธีรับมอบใบประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
 กล้องช่าง ประจำปีการศึกษา 2559 
 

DSC 0386

(14 มี.ค. 60) Thanks & Goodbye 
 

DSC 0413

(15 มี.ค. 60) ถ่ายทำรายการ  R to the Future
 

DSC 0109

(16 มี.ค. 60) ศึกษาดูงานที่จังหวัดแพร่ อำเภอลอง
 

DSC 0400

(17 มี.ค. 60) การประชุมเชิงปฎิบัติการ 
การจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา
ประจำปีงบประมาน พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2564
 

DSC 0009

 (20 มี.ค. 60) โครงการพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพสถานศึกษา 
ประจำปีงบประมาณ 2560
 

DSC 0882

(10 มี.ค. 60) พิธีรับมอบใบประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ประจำปีการศึกษา 2559
 

DSC 0950

(18 ก.พ. 60) การแข่งขันกีฬาอาชีวะสัมพันธ์ ครั้งที่ 5
UTT-VEC GAME 2017
 

IMG 2010

(11 ก.พ. 60) จัดกิจกรรมพบปะยามเช้า 
(Morning Meeting) จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 2 
ประจำปี 2560  ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
 

DSC 0444

(11 ก.พ. 60) โครงการ THE 1 PROJECT EXHIBITION 2017
 


(1 ก.พ. 60) การแข่งขันลีลาศ ประจำปีการศึกษา 2559
 

(31 ม.ค. 60) งานนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์
 

(28-29 ม.ค. 60) Intensive English Camp
 

DSC 0203

 (24 ม.ค. 60) โครงการปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2559
 

 (24 ม.ค. 60) ประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา 2559