การศึกษาผลการเรียนรู้ของผู้เรียนและผลการสอนของครูผู้สอน ในการจัดการเรียนการสอน

1.ครูสุเทพ มั่นคง ดาวน์โหลด      
2.ครูอภิรดา ม่วงทอง ดาวน์โหลด        
3.ครูวัชรวุฒิ เรือนคำ 1. ดาวน์โหลด  2.ดาวน์โหลด      
4.ครูกัมปนาท คำอินบุตร ดาวน์โหลด        
5.ครูสุภาวกุล ภักดีศรี  ดาวน์โหลด        
6.ครูชูเกษม ถิรพงศ์พันธ์  ดาวน์โหลด        
7.ครูบานชื่น วีระวัฒนานนท์ 1. ดาวน์โหลด
2.ดาวน์โหลด   3.ดาวน์โหลด 4ดาวน์โหลด 5. ดาวน์โหลด
8.ครูสุนันทา พุฒโต  1. ดาวน์โหลด 2.ดาวน์โหลด       
9.ครูอรพิน เกตุจันทร์ 1. ดาวน์โหลด
2.ดาวน์โหลด  3ดาวน์โหลด     
10.ครูสิงห์คม วุฒิชาติ 1. ดาวน์โหลด  2. ดาวน์โหลด       
11.ครูพัชรา อ่อนคง ดาวน์โหลด